مــدارك مورد نیاز ویزای ایتالیا

  • اصل پاسپورت فعلی و پاسپورتهای قدیمی + کپی از تمام ویزاهای شنگن
  • سه قطعه عکس 4 * 3 زمینه روشن جدید
  • اصل و ترجمه شناسنامه
  • گردش حساب سه ماه اخیر + برگه تمکن بین الملل به زبان انگلیسی
  • اصل و ترجمه سند ملکی به نام فرد متقاضی
    مدارک شغلی
    مدیران شرکتها:
  • اصل و ترجمه اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت
  • اصل و ترجمه تسویه مالیات
  • لیست بیمه ی کارمندان به همراه ترجمه
  • اصل و ترجمه کارت بازرگانی (در صورت داشتن)
    کارمندان:
  • گواهی اشتغال به کار روی سربرگ شرکت با مهر و امضا به همراه ترجمه
  • برگه مرخصی برای مدت سفر به همراه ترجمه
  • اصل و ترجمه فیش حقوقی سه ماه اخیر
  • سابقه بیمه به همراه ترجمه
  • کارت پرسنلی (در صورت داشتن)
  • کارمندان رسمی که دارای حکم کارگزینی هستند نیازی به ارائه سابقه بیمه ندارند.
    محصلین:
  • گواهی اشتغال به تحصیل با مهر مدرسه خطاب به سفارت با ترجمه
    پزشکان:
  • اصل و ترجمه پروانه موقت
  • اصل و ترجمه پروانه دائم
  • اصل و ترجمه کارت نظام پزشکی
  • حکم کارگزینی بیمارستان به همراه ترجمه
  • فیش حقوقی سه ماه اخیر با ترجمه
  • برگه مرخصی از بیمارستان برای تاریخ سفر به همراه ترجمه
مدارک لازم برای ویزای ایتالیا