مــدارك مورد نیاز بــرای ورود به ترکیه

دارندگان گذرنامه ایرانی نیازی به اخذ ویزا برای تركیه ندارند.برای ورود به تركیه نیازی به اخذ ویزا نیست. هر شخصی با داشتن گذرنامه معتبر می تواند به مدت 3 ماه در تركیه اقامت كند.

مدارک لازم برای ورود به ترکیه